عنوان مقاله:The Effects of Diazinon on Behavior and Some Hematological Parameters of Fry Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

مقاله

مشخصات نشریه

نام نشریه: World Journal of Fish and Marine Sciences

سال: 2012

شماره:4

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي):

Masoud Saeedi Far, Habib Vahabzadeh Roodsari, Abasali Zamini, Elham Mirrasooli and

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست