عنوان مقاله: Evaluation of Antibacterial Properties of Eucalyptus spp and Plelargonium roseum Extractsin Common carp, Cyprinus carpio and Their Effectson Blood Indices

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: Middle-East Journal of Scientific Research

سال:2013

شماره: 5

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

Mehrak Mohamadi, Abbas Ali Zamini and Habib Vahabzadeh

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست