عنوان مقاله: Effects of two dietary exogenous multi-enzyme supplementation, natuzyme and beta-mannase (Hemicell), on growth and blood parameters of Caspian salmon (Salmo trutta caspius)

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: Comp Clin Pathol

سال: 2014

شماره: 23

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي):

A.A. Zamini, H. Gholipour Kanani, A. azam Esmaeili, S. Ramezani, S. J. Zoriezahra

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست