تأثیر سطوح مختلف ریزجلبک کلرلا ) Chlorella vulgaris ( و مخمر نانوای ی) Saccharomyces cerevisiae ( بر عملکرد رشد، آنزیمهای گوارشی و میکروبیوتای روده بچهماهیان استرلیاد ) Acipenser ruthenus )

چکید ه
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ریزجلبک کلرلا ) Chlorella vulgaris ( و مخمر نانوایی( Saccharomyces cerevisiae ( بر عملکرد رشد، آنزیمهای گوارشی و میکروبیوتای روده در بچهماهیان استرلیاد ) Acipenser ruthenus ( بود. تعداد 315 قطعه بچهماهی استرلیاد ) 2 / 0 ± 5 / 24 گرم( در 7 تیمار تقسیم شده و با غذای پایه حاوی مقادیر مختلف کلرلا و مخمر به مدت 8 هفته غذادهی شدند. تیمارهای 1 تا 7 به ترتیب با غذای پایه حاوی 0 % کلرلا و مخمر، 1 % مخمر، 5 / 0 % مخمر، 3 % کلرلا، 5 % کلرلا، ترکیب 5 / 0 % مخمر و 5 % کلرلا و ترکیب 3 % کلرلا و 1 % مخمر غذادهی شدند. در پایان آزمایش، شاخصهای رشد، آنزیمهای گوارشی و تعداد کل باکتریهای روده اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که افزودن مخمر و ریزجلبک کلرلا به جیره غذایی ماهیان سبب بهبود عملکرد رشد، افزایش ترشح آنزیمهای گوارشی و نیز افزایش تعداد باکتریه ای روده در مقایسه با تیمار شاهد شد ) 05 / 0 > p (. بهترین عملکرد رشد در تیمار 5 ( 5 % کلرلا( و پس از آن،تیمارهای 6 و 7) ترکیب کلرلا و مخمر( مشاهده شد، بهطوری که بیشترین مقدار افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، ضریب رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی در این تیمارها مشاهده شد ) 05 / 0 > p (. تفاوت معنیداری در میزان بازماندگی تیمارها مشاهده نشد ) 05 / 0 < p (. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از ریزجلبک کلرلا و مخمر نانوایی و نیز ترکیب آنها در جیره غذایی بچهماهیان تأثیر معنیداری در بهبود عملکرد رشد، ترشح آنزیمهای گوارشی و میکروبیوتای روده دارد .

مشخصات نشريه:

سال: 2021

دانلود مقاله:

حجم فایل: 496.25KB

نوع فایل:pdf

دانلود
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست