عنوان مقاله: Effects of aqueous extract of Ocimum basilicum on haematological7- parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: Journal of comparative clinical phatology research

سال:2013

شماره: 1

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

Pegah Arji, Masoud Farkhrouz, Abbasali Zamini, Hadi Ershad

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست