عنوان مقاله: Dietary zinc requirement of Siberian sturgeon (Acipenser baerii , Brandt 1869 ) basedon the growth performance and blood parameters

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: International Aquatic research

سال: 2017

شماره: 9

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي):

k.moazenzadeh, .rajabi islami,a.zamini,m.soltani

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست