عنوان مقاله:Determination of the Acute Toxicity of Pretilachor on Liver and Gill Issues as well as Glucose and Cortisol Levels in Fingerling Grass Carps(Ctenopharyngodon idella)

مقاله

مشخصات نشریه

نام نشریه: Journal of Fisheries and Aquatic Science

سال: 2013

شماره:6

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي):

Pourramzanzidesaraei Maryam, Mohammadalikhani Mehdi, Saheli Morteza, Farokhrouz

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست