عنوان مقاله:Comparative Analysis of Antifungal Properties of Zataria multiflora Boiss, Eucalyptus spp Essence and Malachite Green on egg of Kutum(Rutilus Frisii Kutum)

مقاله

مشخصات نشریه

نام نشریه: Advances in Biological Research

سال: 2013

شماره:

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي):

Mayam Najafi and Abbas Ali Zamini

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست