سنجش فلز های سنگین (سرب و نیکل) در آب و بافت ماهیچه ماهی قزل آلای مزارع پرورشی استان گیلان

چکیده مقاله:

مقدمه: ماهی یکی از منابع پروتئین در تغذیه انسان به شمار می رود که به لحاظ بهداشتی از نظر عاری بودن از آلاینده ها مورد توجه قرار گرفته است. فلز های سنگین از آلاینده هائی هستند که در اکوسیستم های آبی مشکلات بسیاری برای آبزیان و در نهایت برای انسان ایجاد می کنند.

هدف: تعیین غلضت فلزهای سنگین سرب و نیکل در عضله ماهی قزل آلای پرورشی (Oncorhynchus mykiss) مزارع استان گیلان و همچنین آب مصرفی مزارع پرورشی

مواد و روش ها: 30 قطعه ماهی قزل آلای پرورشی آب مزارع از سه کارگاه بخش غربی (تالش)، شرقی (سیاهکل) و مرکزی فومن به طور تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتقل و میزان فلزهای سنگین به روش نشر شعله ایی (ICP-OES) اندازه گیری شد. نتایج با نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون چند دامنه توکی و ضریب اطمینان مطالعه 95% تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: میزان نیکل در عضله ماهیان کارگاه فومن بیشتر از کارگاه تالش و سیاهکل بود به طوری میانگین میانگین داده های نیکل در عضله ماهی در فومن، تالش و سیاهکل …

مشخصات نشريه:

نام نشريه: مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال: فروردین 1394

شماره: 93

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي): عباسعلی زمینی، محمد نعیمی جوبنی، مسعود فرخ روز، عطاله اللهیاری

دانلود مقاله:

حجم فایل: 470.73KB

نوع فایل:pdf

دانلود
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست