عنوان مقاله: تأثیرپری بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی وترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قدماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: مجله علوم و فنون  دریایی

سال: بهار 1390

شماره: یکم

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي):

مریم آفتابگرد، عباسعلی زمینی، هادی ارشاد لنگرودی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست