عنوان مقاله: بررسی ساختار ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) دریای خزر در سواحل استا نهای گلستان و مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوار های

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زیستی واحد لاهیجان

سال: تابستان 90

شماره: 2

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي):

حمزه پورغلام، عباسعلی زمینی، فرامرز لالوئی، حسین خارا ، محمد جواد تقوی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست