اثر پروبیوتیکهای Weissella cibaria و Lactococcus lactis بر عملکرد رشد، فلور باکتریایی روده، آنزیمهای گوارشی و بافت روده در بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

چکیده
بر عملکرد رشد، فلور Weissella cibaria و Lactococcus lactis هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین اثر پروبیوتیک های
±0/ بود. بچه ماهیان با میانگین وزن اولیه 1 )Cyprinus carpio( باکتریایی روده، آنزیم های گوارشی و بافت روده در بچه ماهی کپورمعمولی
0101 در سه دوز CFU/g به میزان L. lactis 2 و 1 از ، 01 گرم در 01 تیمار با 1 تکرار تقسیم بندی شدند. در تهیه غذای ماهیان تیمارهای 0
0101 ، در سه دوز CFU/g به میزان W. cibaria 5 و 6 از ، 111 و 051 میلی گرم در هر کیلوگرم غذا، در تهیه غذای ماهیان تیمارهای 0 ،051
8 و 1 از ترکیب این دو باکتری پروبیوتیکی به بطور ، 111 و 051 میلی گرم در هر یک کیلوگرم غذا، در تهیه غذای ماهیان تیمارهای 1 ،051
111 و 051 میلی گرم در هر یک کیلوگرم غذا استفاده شد و ماهیان تیمار 01 )شاهد( از غذای فاقد پروبیوتیک ، مساوی در سه دوز 051
استفاده نمودند. غذادهی 8 هفته به طول انجامید. زیست سنجی در ابتدا و انتهای دوره جهت تعیین شاخص های رشد صورت گرفت. جهت
اندازه گیری سطوح آنزیم های گوارشی نیز در پایان دوره از ماهیان خونگیری بعمل آمد. فلور باکتریایی روده و بررسی بافت شناسی روده نیز
در پایان انجام شد. نتایج بررسی حاضر حاکی از افزایش معنی دار میزان افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، میانگین رشد روزانه و کاهش
همچنین کمترین میزان آنزیم .)P<1/ معنی دار ضریب تبدیل غذایی در اغلب تیمارهای دریافت کننده پروبیوتیک در مقایسه با شاهد بود ) 15
های آمیلاز، لیپاز و پروتئاز در تیمار شاهد مشاهده شد. تعداد باکتری های اسید لاکتیکی رشد یافته در روده ماهیان دریافت کننده پروبیوتیک
درنهایت مشخص شد که استفاده از این پروبیوتیک ها خصوصاً به صورت ترکیبی و به .)P<1/ به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود ) 15
سبب بهبود عملکرد رشد ، تغذیه، افزایش فعالیت آنزیم W. cibaria 111 پروبیوتیک mg/kg 111 و پس از آن استفاده از mg/kg میزان
های گوارشی، بهبود فلور میکروبی روده و افزایش باکتری های اسید لاکتیک روده در بچه ماهی کپور معمولی میگردند.

مشخصات نشريه:

سال: 1399

دانلود مقاله:

حجم فایل: 496.25KB

نوع فایل:pdf

دانلود
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست