فایل های pdf مقالات

line

ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮیﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﺎن اﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻻرو ﻗﺰلآﻻی رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ( Oncorhynchus mykiss)

حجم فایل: 383.23KB

نوع فایل:pdf

سنجش فلزهای سنگین (سرب و نیکل) در آب و بافت ماهی قزل آلای مزارع پرورشی استان گیلان

حجم فایل: 470.73KB

نوع فایل:pdf

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات از ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ایمنی، ﭘﺎره اي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎی روده ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum)

حجم فایل: 450.65KB

نوع فایل:pdf

EFFECT OF LACTOCOCCUS LACTIS AND SPIRULINA PLATENSIS ON SOME GROWTH PERFORMANCESOF SOUTH CASPIAN STELLATE STURGEON (ACIPENSER STELLATUS) JUVENILES

حجم فایل: 399.3KB

نوع فایل:pdf

Genetic analysis of spring and autumn races of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum) using microsatellite markers

حجم فایل: 200.76KB

نوع فایل:pdf

تأثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم کمبو بر شاخصهای خونی و ایمنی (Rutilus kutum) بچه ماهیان سفید

حجم فایل: 521.92KB

نوع فایل:pdf

Effects of two dietary exogenous multi-enzyme supplementation, Natuzyme® and beta-mannanase (Hemicell®), on growth and blood parameters of Caspian salmon (Salmo trutta caspius)

حجم فایل: 161.74KB

نوع فایل:pdf

Determination on Growth indices, Blood parameters, Immune responses and Intestine bacterial flora of Bester juvenile fish (Huso huso×Acipenser ruthenus) Fed by Biomin Nutritional supplements

حجم فایل: 242.46KB

نوع فایل:pdf

اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺪن و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎی روده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (Rutilus frisii kutum) انگشت قد

حجم فایل: 496.16KB

نوع فایل:pdf

Bacterial Diversity of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Affected by Aquamin-T Disinfectant

حجم فایل: 576.25KB

نوع فایل:pdf

تعیین میزان Lc50 سرب و روی در بچه ماهی ها ازون برون(Acipenser stellatus) و اثرات هیستوپاتولوژیک آنها بر روی بافت ها کبد و آبشش

حجم فایل: 955.74KB

نوع فایل:pdf

بررسی هورمون های جنسی و هیپوفیزیو فاکتور های استرس سرم مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل گیلان

حجم فایل: 1.32MB

نوع فایل:pdf

سنجش فلزهای سنگین (سرب و نیکل) در آب و بافت ماهی قزل آلای مزارع پرورشی استان گیلان

حجم فایل: 470.73KB

نوع فایل:pdf

Aquaculture Nutrition

حجم فایل: 287.11KB

نوع فایل:pdf

Effects of the prebiotics Immunoster and Immunowall on growth performance of juvenile beluga (Huso huso)

حجم فایل: 163.55KB

نوع فایل:pdf

Assessing indices of growth of Oscar fry (Astronotus ocellatus) fed up with Nauplius of Artemia enriched with MOS extracted from yeast cell wall (Saccharomyces cervisiae)

حجم فایل: 85.38KB

نوع فایل:pdf

COMPARSION OF GROWTH INDICES, SOME BLOOD PARAMETERS AND IMMUNE SYSTEM AMONG JUVENILE RAINBOW TROUT FISHES (ONCORHYNCHUS MYKISS) FED UP WITH DIFFERENT LEVELS OF PREBIOTIC OF YEAST CELL WALL (SACCHAROMYCES CEREVISIA)

حجم فایل: 264.69KB

نوع فایل:pdf

Effects of dietary zinc level on performance, zinc status, tissue composition and enzyme activities of juvenile Siberian sturgeon, Acipenser baerii (Brandt 1869)

حجم فایل: 496.25KB

نوع فایل:pdf

Intergeneric Hybridization between Kutum, Rutilus frisii kutum, and Bream, Abramis brama orientalis, of the Caspian Sea

حجم فایل: 148.48KB

نوع فایل:pdf

(Determination of the Acute Toxicity Pretilachlor on Liver and Gill Issues as well as Glocus and Cortisol Levels in Fingerling Grass craps (Ctenopharyngodon idella

حجم فایل: 314.85KB

نوع فایل:pdf

Growth performance, carcass composition, and immunophysiological indices in juvenile great sturgeon (Huso huso) fed on commercial prebiotic, Immunoster

حجم فایل: 624.75KB

نوع فایل:pdf

Bacterial Diversity of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Affected by Aquamin-T Disinfectan

حجم فایل: 576.25KB

نوع فایل:pdf

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات از ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺮ ایمنی، ﭘﺎره اي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮنی ﻫﺎی و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎی روده ای (Rutilus frisii kutum )

حجم فایل: 458.59KB

نوع فایل:pdf

تاثیر پربیوتیک دیواره ی سلولی مخمر ( saccharomyces cerevisiae) بر شاخض میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش فیل ماهیان انگشت قد (Huso huso)

حجم فایل: 258.40KB

نوع فایل:pdf

تاثير پروبيوتيک ديواره ی سلولی مخمر (saccharomices cerevisiae) بر شاخص های (Acipenser nudiventris) رشد ماهيان انگشت قد شيپ

حجم فایل: 355.23KB

نوع فایل:pdf

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﯾﻮنﻫﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآی ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ (Acipenser persicus Borodin, 1897) ﺗﺤﺖ ﺷﻮریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

حجم فایل: 721KB

نوع فایل:pdf

Comparative Analysis of Antifungal Properties of Zataria multiflora Boiss,Eucalyptus spp Essence and Malachite Green on Eggs of Kutum (Rutilus frisii Kutum)

حجم فایل: 517.63KB

نوع فایل:pdf

فهرست