صید فیل ماهی پرورشی درمرکز تحقیقات

بدون دیدگاه

صید فیل ماهی پرورشی به وزن ۳۴ کیلو گرم درمرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان

جدا سازی پوست فیل ماهی پرورشی مرکز تحقیقات.وزن پوست ۴.۴۵۰ کلیو گرم

مرحله چربی زدایی وخشک کردن پوست فیل ماهی صید شده از مرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰

نوشتهٔ پیشین
تهیه چرم از پوست ماهیان خاویاری
نوشتهٔ بعدی
بازدید استاد دکتر خراسانی بنیانگذار رشته شیلات ومحیط زیست
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست